Kvalitetsreglerna är anpassade till SS ISO 9001 – standarden

Miljöreglerna är anpassad till SS ISO 14001 – standarden.

ISO 9001

Kvalitetspolicy

Sorsele Frakts verksamhet skall i alla led präglas av kvalitetsmedvetenhet. Detta uppnår vi genom:

 • att fokusera kunden i centrum att engagera alla medarbetare
 • att kontinuerligt arbeta med förbättring och uppföljning
 • att all utbildning sker målinriktat
 • att alla transportlösningar är anpassade till respektive uppdrag
 • att alla skall sträva mot rätta lösningar

Miljöpolicy

Sorsele Frakt skall erbjuda och utveckla effektiva transport- och logistiklösningar med ständiga förbättringar av miljöpåverkan. Detta uppnår vi med:

 • att se till att all personal är förtrogen med bolagets miljöpolicy.
 • att hålla sig informerad om olika produkters miljöpåverkan.
 • att öka kunskapen och höja medvetandet kring miljöfrågor hos anställda och ge dem möjlighet att väga in miljöaspekter i sina arbetsuppgifter.
 • att sträva efter ständiga förbättringar och förebyggande av föroreningar.
 • att se miljöförbättrande åtgärder som långsiktiga investeringar.
 • att informera kunder och övrig omvärld om bolagets policy och miljöambitioner på ett sådant sätt att ett förtroende skapas för åkeriernas arbete med att minimera verksamhetens miljöeffekter.
 • att vår miljöpolicy är tillgänglig för allmänheten.
 • att följa tillämplig miljölagstiftning samt föreskrifter och krav som bolaget berörs av.
 • att inom ramen för företagsekonomiska avvägningar avsätta erforderliga resurser för genomförande av bolagets miljöpolicy.